Partner en senior-adviseur

Maartje de Kruijf

De goede condities scheppen om maatschappelijke organisaties optimaal te laten presteren in het krachtenveld waarin zij opereren. Dat is in één volzin waar ik energie van krijg. Dat kan gaan over strategieontwikkeling, over netwerkontwikkeling rondom specifieke vraagstukken of doelgroepen, maar ook over thema’s zoals organisatieontwikkeling, leiderschap, governance en legitimatie.

Het organiseren van publieke waarde gaat voor mij over actief sturen op een continue balans tussen een overtuigende inhoud, (h)erkenning vanuit de samenleving en de (on)mogelijkheden en drijfveren van organisaties. En over ruimte maken voor professionals om in iedere situatie te doen wat nodig is. Deze drie-eenheid tussen inhoud, organisatie en omgeving is de leidraad voor alles wat ik doe. En voor de manieren waarop ik processen organiseer en (mede) ontwikkel: ‘van buiten naar binnen’ en ‘van onder naar boven’.  Met daarbij veel aandacht voor ‘samen doorleven’ en ‘gezamenlijke taal’.

Mijn stijl is verbindend, energiek, analytisch en resultaatgericht.

Als bestuursadviseur bij woningcorporatie Zayaz heb ik ruime ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan strategische en governance-vraagstukken en met de bestuurlijke dynamiek daaromheen. Daarvoor was ik jarenlang werkzaam als adviseur en manager bij diverse (thuis)zorgorganisaties. De bijzondere rol/positie van organisaties in het maatschappelijke en het publieke domein is mij dan ook zeer vertrouwd. Niet alleen als extern adviseur, maar zeker ook ‘van binnenuit’. Deze brede ervaring neem ik vanzelfsprekend mee in de ondersteuning die ik andere organisaties bied in het organiseren en versterken van hun publieke waarde.

Werkvelden
Vanuit FRAEY verzorg ik onder meer:

  • het ontwikkelen en begeleiden van maakprocessen voor de strategische koers van publieke organisaties, bij woningcorporaties, gemeenten, onderwijs- welzijns- en zorgorganisaties; of van specifieke onderdelen daaruit, zoals een klantvisie of besturingsfilosofie;
  • het bouwen van maatschappelijke agenda’s en samenwerkingsverbanden tussen overheden en publieke organisaties rondom wonen, zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, kennisdeling & innovatie;
  • het ontwikkelen en begeleiden van maakprocessen voor prestatieafspraken tussen huurders, corporaties en gemeenten;
  • het ondersteunen en adviseren in brede zin bij vraagstukken op het gebied van governance, verantwoording en toezicht.

Nevenfunctie

  • Bestuurslid Het Pieck, het centrum voor de kunsten gemeente Heusden.