Privacyverklaring

 FRAEY, gevestigd aan de Vrieseweg 157 te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

FRAEY

Vrieseweg 157

3311 NV Dordrecht

G. Terlingen is de functionaris gegevensbescherming van FRAEY en is te bereiken via terlingen@fraey.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 FRAEY verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar tenzij er toestemming is er verleend door ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fraey.nlen verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 FRAEY verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
  • Om goederen of diensten bij u af te leveren
  • FRAEY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze administratie

Geautomatiseerde besluitvorming

 FRAEY neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunne hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

 FRAEY bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

 FRAEY verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FRAEY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 FRAEY gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FRAEY en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kun een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fraey.nlom er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. FRAEY wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 FRAEY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@fraey.nl