project

Een lokale maatschappelijke agenda voor lokaal bestuur, wonen, zorg, welzijn en veiligheid

FRAEY bouwt en begeleidt lokale allianties met gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en veiligheidspartners waarin ieders inzet op allerhande indringende lokale vraagstukken beter afgestemd en gericht wordt.

Voor steeds meer vraagstukken waar maatschappelijke organisaties mee te maken hebben, geldt dat ze groter zijn dan dat de eigen organisatie alleen kan oplossen. Wonen en zorg, ondermijnende drugscriminaliteit, armoede en schulden, complexe sociale problematiek, et cetera. Passende antwoorden kunnen alleen gevonden worden door de inzet van meerdere organisaties gelijk te richten. En met (netwerk)partners te bouwen aan allianties die het dóen. Een effectieve netwerkorganisatie start met gezamenlijke urgentie. Met het besef dat er maatschappelijke issues zijn, die mensen en gemeenschappen ontwrichten en waarvoor je samen aan de lat staat. Samen op zoek gaan naar de meest prangende vraagstukken in je werkgebied. En ze doorleven en doorgronden met elkaar. Zo bouw je stap voor stap aan één perspectief als basis voor een lokale sociaal-maatschappelijke agenda. Van #SamenZoeken naar #SamenDoen!

Op meerdere plekken begeleidde FRAEY maatschappelijke organisaties tijdens een dergelijk proces. Meestal door gelijktijdig te bouwen aan een lokale maatschappelijke agenda en –als afgeleide daarvan- een nieuwe strategische koers voor de eigen organisatie. Maar ook het maken van prestatieafspraken of een concreet maatschappelijk vraagstuk kunnen aanleiding zijn om te werken aan een sociaal-maatschappelijke agenda. De opgave voorop en de organisatievorm(en) en de eigen ontwikkelagenda’s als afgeleide. En onderweg verbinding, beweging en eigenaarschap organiseren.