project

Programmamanagement Regionale Woondeal

In 2023 zijn regionale woondeals gesloten tussen Rijk, Provincie, gemeenten en corporaties. FRAEY begeleidt regio’s bij de realisatie van de woondeal. Door betrokken programmamanagement zorgt FRAEY ervoor dat de woondeals een vliegwiel worden om van ‘opgelegde opgave’ te ontwikkelen naar ‘maatschappelijke meerwaarde’.

FRAEY heeft het afgelopen decennium tientallen samenwerkingsverbanden begeleid. De ervaringen die we daarin hebben opgedaan, passen we ook toe in diverse regio’s. In iedere regio is daarbij sprake van een gezamenlijk maakproces. We hebben geen blauwdruk, maar zien de doelen uit de woondeal als een kompas. In nauwe samenwerking zorgen we voor verbinding, structuur, afstemming, voortgang en ‘gezamenlijke taal’.

We geloven heilig in de kracht van onder naar boven. Want de opgave hoeveel woningen er gebouwd moeten worden en voor wie mag dan op papier staan, de mensen die dagelijks bezig zijn met het bouwen van woningen en het huisvesten van aandachtsgroepen zijn de echte experts.

Om breder maatschappelijk draagvlak te creëren, werken we van buiten naar binnen. We gaan in gesprek met stakeholders, zoals gemeenteraden, marktpartijen, huurdersorganisaties en zorgpartijen.

Per regio richten we de juiste structuur in, waarbij het adagium geldt “makkelijk als het kan, moeilijk als het moet”. Structuur zien we hier als een breed begrip, dus niet alleen de organisatievorm, maar ook de procesbegeleiding, de monitoring, de financiering en de gegevensuitwisseling.

En tot slot adviseren we: ga stap voor stap, met vaart. Er ligt een enorme opgave en er is weinig tijd om die opgave te realiseren. De valkuil is dat er heel hard gerend wordt, maar de ervaring leert dat allianties de tijd nodig hebben om succesvol te zijn. Zeker in de fase dat nieuwe allianties geformeerd worden.