publicatie

Instrumenten voor samenwerking in de keten wonen, zorg en welzijn

download pubicatie

Ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid van mensen en de leefbaarheid in wijken zijn belangrijke en vaak samenhangende maatschappelijke opgaven. Denk aan de vraag of woon- en leefomgeving zijn toegerust op het langer zelfstandig wonen van ouderen en de vraag of mensen met een ‘rugzakje’ die uit een beschermde woonomgeving instromen in de wijk, een zachte landing kunnen maken. Hoe kunnen krimpgebieden omgaan met een dalend draagvlak voor voorzieningen? Hoe kunnen wijken waar de leefbaarheid onder druk staat extra aandacht krijgen?