publicatie

Huurdersbetrokkenheid: naar een brug tussen formele en informele zeggenschap

download pubicatie

Ruimte voor zeggenschap is een belangrijk voertuig om verbinding te krijgen met huurders. Corporaties en huurdersorganisaties steken veel tijd en energie in overleg. Toch leidt dit overleg niet altijd tot het gevoel dat er verbinding tot stand komt. Veel gehoorde kritiek is dat de betrokkenheid van de grote groep huurders er niet is en dat contact met een vertegenwoordigende groep niet leidt tot verbinding met de individuele huurder. Is dat terecht? En hoe moeten corporaties en huurdersorganisaties hiermee omgaan? Dit artikel verkent de kansen van formele en informele participatie om meer huurdersbetrokkenheid te krijgen en geeft handvatten voor corporaties en huurdersorganisaties om een ontwikkelslag te maken.

Onze diensten

FRAEY ondersteunt huurdersorganisaties en corporaties bij het geven van invulling aan de zeggenschap van huurders. Dat doen wij vanuit onze grote kennis van het wonen en betrokkenheid bij de sector. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit:
  • Inhoudelijke ondersteuning: bij prestatieafspraken, fusie, adviesaanvragen, sociaal plan herstructurering en renovatie
  • Versterken van de continuïteit
  • Evaluaties van de samenwerking, zeggenschap en legitimatie
  • Huurderspanels
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen corporatie en huurdersorganisatie
  • Werving huurderscommissaris

Meer informatie bij Guus Terlingen op 06 504 275 39 of terlingen@fraey.nl

 

fraey team