publicatie

De waarde van prestatieafspraken

download pubicatie

Van systeem centraal naar waarde centraal

Met de invoering van de herziene Woningwet in 2015 maakt iedere gemeente met corporatie(s) en huurdersorganisatie(s) prestatieafspraken. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden en de positie van de huurdersorganisatie is versterkt. De Woningwet stelt echter zodanige eisen aan de cyclus prestatieafspraken, dat het risico ontstaat dat partijen zich vooral richten op het doorlopen van de cyclus, en de waarde en het waarom van de afspraken naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.

In dit artikel benoemen Guus Terlingen en Marije Pruis een aantal thema’s voor de toekomst en geven zij een handreiking hoe het proces prestatieafspraken fris, energiek en zinvol te houden. De mindset van waaruit partijen afspraken maken is daarbij cruciaal; niet gericht op afrekenen maar op samen bewegen. En ja, de set afspraken kan zeker korter.