uitgelicht

Huurdersbetrokkenheid: naar een brug tussen formele en informele zeggenschap

Ruimte voor zeggenschap is een belangrijk voertuig om verbinding te krijgen met huurders. Corporaties en huurdersorganisaties steken veel tijd en energie in overleg. Toch leidt dit overleg niet altijd tot het gevoel dat er verbinding tot stand komt. Veel gehoorde kritiek is dat de betrokkenheid van de grote groep huurders er niet is en dat contact met een vertegenwoordigende groep niet leidt tot verbinding met de individuele huurder. Is dat terecht? En hoe moeten corporaties en huurdersorganisaties hiermee omgaan? In dit artikel verkent Guus Terlingen de kansen van formele en informele participatie om meer huurdersbetrokkenheid te krijgen en geeft handvatten voor corporaties en huurdersorganisaties om een ontwikkelslag te maken.

Artikel huurdersbetrokkenheid januari 2019